Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

Lập Di chúc như thế nào cho đúng pháp luật?
Theo Bộ Luật Dân sự 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006, di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép; Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật. 

 

Qui định nội dung của di chúc bằng văn bản:

 

  • Di chúc phải ghi rõ: a) Ngày, tháng, năm lập di chúc; b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; d) Di sản để lại và nơi có di sản; đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.
  • Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
 
Trường hợp Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng thì Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc và phải tuân thủ qui định về “nội dung của di chúc bằng văn bản”