Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

Công chứng việc khai nhận hoặc từ chối nhận di sản
Việc công chứng văn bản khai nhận di sản và công chứng văn bản từ chối nhận di sản được pháp luật quy định như thế nào? 

Gửi bởi: Thái Nguyên
Ngày: 09/05/2011 12:00:00 SA

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

 

Theo Điều 50, 51 Luật Công chứng thì công chứng văn bản khai nhận di sản và công chứng văn bản từ chối nhận di sản được pháp luật quy định như sau:

- Thứ nhất, công chứng văn bản khai nhận di sản  

Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.

Việc công chứng văn bản khai nhận di sản được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Thứ hai, công chứng văn bản từ chối nhận di sản  

Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân.

 

Các văn bản liên quan:

Luật 82/2006/QH11 Công chứng

Trả lời bởi: hoidapphapluat
Ngày: 09/05/2011 2:37:00 CH